WorldMedic Information & Technology

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

รถเข็น

 x 

Cart empty

SmartDrugstore Group

Products

SMARTDRUGSTORE TOUCH

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาสมบูรณ์แบบ

ราคา16,700.00฿

SMARTDRUGSTORE HYBRID

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาขายปลีกและขายส่งสมบูรณ์แบบ

ราคา16,500.00฿

SMARTDISPENSING 2.0

ระบบซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาในโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบ

ราคา9,500.00฿

SMARTDISPENSING 2.0 PLUS

ระบบซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาในโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบ

ราคา10,600.00฿

SMARTDRUGSTORE SKY

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาสมบูรณ์แบบ

SMARTDRUGSTORE MIS

ซอฟต์แวร์บริหารข้อมูลสำหรับเครือข่าย ...

SMARTDRUGSTORE 3.0.5 PLUSX

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาสมบูรณ์แบบ

ราคา13,500.00฿

SMARTGUIDE

ระบบซอฟต์แวร์การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ...

ราคา7,300.00฿

SMARTDRUG-INTERACTION

ซอฟต์แวร์เตือนการทำปฏิกิริยากันของยา ...

ราคา7,300.00฿